Fortrolighedspolitik og cookies.

Datenschutzerklärung & Cookies.

Integritetspolicy & Cookies.

Nedan kan ni läsa om hur vi använder cookies och även regler från General Data Protection Regulation (GDPR).
Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Varför har vi en integritetspolicy?
TopBorn AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du gör ditt köp av oss och i samband med att du använder vår websida. Gällande integritetspolicy finns även tillgänglig på vår hemsida.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
TopBorn AB, Org.Nr: 556930-0899, med adress Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås, telefonnummer 0200-23 80 80 är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter (personuppgiftsansvarig).
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 0200-23 80 80 eller skicka ett e-postmeddelande till info@topborn.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De uppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbplats eller från en tredje part, t.ex. information som vi får från olika tredjepartsleverantörer inom ramen för annonsnätverk.

Uppgifter som du har lämnat till oss: När du ingår ett avtal hos oss kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

Uppgifter som vi har samlat in från dig: Vi kommer att behandla uppgifter om ditt om ditt ingångna avtal. När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt samla in dina uppgifter, till exempel information om din IP-adress och vilka tjänster och sidor du besökt på vår sajt. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?
Marknadsföring av våra produkter via e-post
Om du har lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du genomfört ett köp så kommer vi även använda ditt namn och din e-postadress för att marknadsföra våra produkter via e-post genom utskick av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden. Vi kommer även skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via formuläret för detta på vår hemsida. För att du ska få erbjudanden som känns relevanta för just dig så kommer vi i vissa fall anpassa innehållet i marknadsföringen med hjälp av Profileringsdata (förklaring av vad detta innebär finns nedan). Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke som du inte behöver lämna för att kunna genomföra ett köp.

Profilering
När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, sidor du besökt, tjänster som du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår sajt (”Profileringsdata”). I detta arbete använder vi oss tex av verktyget Google Analytics. Vår analys av Profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet och möjliggör även att vi kan presentera erbjudanden direkt på vår hemsida som vi tror är relevanta för dig (så kallad profilering). Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att kunna marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av.
För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.
Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring via e-post kommer vi som beskrivits ovan även att använda oss av resultatet av vår analys av Profileringsdata för att kunna anpassa våra marknadsföringserbjudanden till just dig.

Vilka kan få tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan.

Var behandlas dina uppgifter geografiskt?
Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Profileringsdata raderas efter 6 mån från insamling eller tidigare om du motsatt dig profilering på det sätt som framgår av nästa stycke.

Hur kan du påverka vår behandling av dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina uppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar uppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina uppgifter för ändamålen direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål och radera berörda uppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina uppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Fram till den 25 maj 2018 behöver du enligt lag för att ta del av de uppgifter som vi behandlar om dig ansöka om detta skriftligen genom en handling som är undertecknad av dig personligen.
Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina uppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av uppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de uppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hur använder vi cookies?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år.
Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Cookies

Cookies are used to improve the services on a website and consist of small text files stored on the visitor’s computer where they store browsing information. Some cookies are necessary for the page’s function and others are used to facilitate and enhance the user experience of the site.

Examples of use:

 • allows for specific services such as payment or reservation
 • enable the site to store data so that the user doesn’t need to enter information such as login credentials more than once
 • keep statistics on the number of visitors to help you develop the site to be faster and easier

You can choose to block all or part of the use of cookies, or delete already saved files on your computer through the settings in your browser. There you can also set up so that an alert window pops up when you step on to sites that try to arrange cookies with you.

If you choose not to accept the use of cookies, it can result in that some of the sites functions deteriorates and some may become completely unusable.

Necessary cookies are used, inter alia, in order to:

 • memorize the contents of a shopping cart
 • memorize your interests

Function, performance, and third-party cookies are used, inter alia, in order to:

 • memorizing contact information
 • ensure that all pages are perceived as consistent
 • improve the user experience
 • enable live chat feature

All information that is stored, only contains information that the users themselves has shared, and nothing will be shared with third parties. It will only be used by the website itself and its personalization of your experience.

Privacy Policy

At TopBorn we take full responsibility for the information that you provide to us and ensures that it is treated properly and do not reach a third party. From the time we receive the information, it will only be used to fulfill your needs and desires as well as our obligations to you as a customer.

Your personal information is used, inter alia, in order to:

 • be able to share our newsletter
 • implement customer or market analyses
 • implement product and method development
 • treat the current subscriptions

Upon request, you have the right to obtain detailed information about what information we have registered and how we make use of them. You also have full rights to request the correction or deletion of the personal data we possess.

Hvorfor har vi en personvernpolicy?
TopBorn AB beskytter personvernet ditt. Vi forsøker derfor alltid å beskytte din personlige informasjon på best mulig måte og overholde alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse. Gjennom denne personvernpolitikken vil vi informere deg om hvordan din personlige informasjon behandles av oss og vår bruk av såkalte cookies.

Denne policyen gjelder for all informasjon som samles inn når du foretar kjøp av oss og når du bruker nettstedet vårt. Den nåværende personvernpolitikken er også tilgjengelig på vår hjemmeside.

Hvem er ansvarlig for dine personlige opplysninger?
Hvem er ansvarlig for dine personlige opplysninger? TopBorn AB, Bedrifts ID: 556930-0899, med adresse Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås, telefonnummer 0200-23 80 80 er ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger (personopplysninger).
Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig ved å ringe 0200-23 80 80 eller sende en e-post til info@topborn.se.

Hvilke personlige data behandler vi?
Dataene vi behandler, er informasjonen du har gitt oss, som vi samler inn via vår nettside eller fra en tredjepart, for eksempel informasjon vi mottar fra ulike tredjepartsleverandører i sammenheng med annonsenettverk.

Informasjon du har gitt oss: Når du inngår en avtale med oss, vil du gi litt informasjon om deg til oss. Du kan også gi informasjon til oss av andre grunner. Informasjonen du oppgir kan for eksempel være ditt navn, kontaktinformasjon og adresseinformasjon, dine personlige preferanser og telefonnummeret ditt.

Informasjon vi har samlet fra deg: Vi vil behandle informasjonen din om din inngåtte avtale. Når du besøker nettstedet vårt, samler vi også automatisk informasjonen din, for eksempel informasjon om din IP-adresse og tjenestene og sidene du besøkte på nettstedet vårt. Vi kan også behandle informasjon om deg som vi for markedsføringsformål, eller for å forbedre kundeopplevelsen hos oss, har kjøpt eller åpnet fra offentlige poster og databaser.

For hvilke formål behandler vi dine data?
Markedsføring av våre produkter via e-post
Hvis du har gitt ditt samtykke til dette når du har kjøpt, vil vi også bruke ditt navn og din e-postadresse for å markedsføre våre produkter via e-post ved å legge inn nyhetsbrev og tilbud. Vi vil også sende ut vårt nyhetsbrev dersom du har bedt om dette spesielt via skjemaet for dette på vår nettside. For at du skal få tilbud som er relevante for deg, vil vi i noen tilfeller justere innholdet i markedsføringen ved hjelp av Profiling Data (forklaring på hva dette betyr nedenfor). Retslig grunnlag for denne personopplysninger er ditt samtykke du ikke trenger å forlate for å foreta et kjøp.

Profilering
Når du bruker nettstedet vårt, samler og analyserer du automatisk IP-adressen din, sidene du besøkte, tjenester du har vist interesse for, og nettleseregistreringen på nettstedet vårt (“Profildata”). I dette arbeidet bruker vi for eksempel Google Analytics-verktøyet. Vår analyse av profilering data gir oss økt kunnskap og forståelse for våre kunder generelt, og også tillater oss å presentere tilbud direkte på våre nettsider som vi mener er relevante for deg (såkalt profilering). Retslig grunnlag for denne personopplysninger er vår legitime interesse for å kunne utvikle vår virksomhet og markedsføre produkter for deg som vi tror du kan være interessert i.
For å hindre at informasjon om deg blir lagret via Google Analytics, kan du bruke en nettleser tillegg som du finner her.
Hvis du har avtalt å motta e-postmarkedsføring, som beskrevet ovenfor, vil vi også bruke resultatene av vår profileringsdataanalyse til å tilpasse våre kampanjetilbud til deg.

Hvem kan få tilgang til informasjonen din?
Dine data behandles bare som utgangspunkt for oss. Vi kan også dele informasjonen med våre leverandører i henhold til nedenstående.

Hvor behandles dataene dine geografisk?
Vi og våre leverandører behandler dine personlige opplysninger i EES.

Hvor lenge lagrer vi dataene dine?
For regnskapsmessige formål lagrer vi informasjon om avtalen med deg i sju år i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Hvis du har gitt ditt samtykke til å motta e-postmarkedsføring fra oss, lagrer vi ditt navn og din e-postadresse til dette formålet til du avslutter abonnementet eller ber oss om å slutte å kontakte deg eller motsette behandling av dine personlige opplysninger for direkte markedsføring.

Dine personopplysninger kan lagres lenger enn angitt ovenfor i den utstrekning det er nødvendig å gjøre det ved lov, regelverk eller myndighetsvedtak.

Profildata slettes etter 6 måneder fra innsamling eller tidligere hvis du motsetter din profil som angitt i neste avsnitt.

Hvordan kan du påvirke behandlingen av dataene dine?
Du har rett til å tilbakekalle hele eller deler av et gitt samtykke til behandling av data når som helst. Tilbakekallingen av samtykket ditt betyr at vi ikke vil fortsette å behandle informasjonen din for ditt samtykke og at vi sletter informasjonen i spørsmålet – med mindre vi trenger dem til noe annet formål i henhold til denne personvernpolitikken. Du har også rett til å motsette seg behandlingen av dine direkte markedsførings- og / eller profileringsdata når som helst. Hvis du informerer oss om at du motsetter behandling av dataene dine med henblikk på direkte markedsføring og / eller profilering, vil vi avbryte behandlingen av informasjonen din til disse formålene, og slette relevant informasjon – med mindre vi må fortsette å behandle de aktuelle dataene for andre formål i samsvar med denne personvernpolitikken.

I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilken informasjon vi behandler om deg og gratis for dine data. Hvis du vil ha slik informasjon, kan du be om dette ved å kontakte oss via e-post eller e-post. Våre kontaktdetaljer er vist ovenfor. Inntil 25. mai 2018, trenger du ved lov å få tilgang til informasjonen vi behandler om du søker om dette skriftlig gjennom en handling som er signert av deg personlig.
Du kan også, under visse forhold, be om å slette eller begrense informasjonen eller objektet til behandlingen. Du har også rett til å sende inn en klage til den svenske datainspeksjonsmyndigheten eller annen kompetent tilsynsmyndighet som fører tilsyn med selskapets håndtering av data.

Du kan også, under visse forhold, trekke ut informasjonen du har gitt oss i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre dem til en annen personlig ansvarlig person (dataportabilitet).

Hvordan bruker vi cookies?
I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon, som trådte i kraft 25. juli 2003, bør alle som besøker et nettsted bli varslet om informasjonskapsler. Når du besøker dette nettstedet, lagres informasjonskapsler på datamaskinen din. Disse kakene er på den ene side såkalte. session cookies. Session-informasjonskapsler lagres ikke lenge på datamaskinen, men forsvinner når du lukker nettleseren din. Google Analytics-verktøyet lagrer også såkalte permanente cookies med en maksimal levetid på to år.
Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler, kan du angi at nettleseren din automatisk kan nekte informasjonskapsler eller informere deg om en nettside bruker informasjonskapsler. Hvis du slår av informasjonskapsler, vil du ikke kunne handle fordi handlekurven krever at informasjonskapsler skal fungere. Du kan imidlertid se deg rundt i butikken uten å ha aktivert informasjonskapsler.

Hvorfor har vi en privatlivspolitik?
TopBorn AB beskytter dit personlige privatliv. Vi bestræber os derfor på altid at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde og følge alle gældende love og regler for databeskyttelse til enhver tid. Gennem denne fortrolighedspolitik ønsker vi at informere dig om, hvordan dine personoplysninger behandles af os og vores brug af såkaldte cookies.

Denne politik gælder for alle oplysninger indsamlet i forbindelse med at du foretager dit køb hos os og i forbindelse med at du bruger vores websted. Den nuværende fortrolighedspolitik er også tilgængelig på vores websted.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
TopBorn AB, Org.Nr: 556930-0899, med adresse Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås, telefonnummer 0200-23 80 80 er ansvarlig for behandlingen af ​​dine data (persondatabehandler).
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant ved at ringe til telefonnummer 0200-23 80 80 eller sende en e-mail til info@topborn.se.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
De oplysninger, vi behandler, er de oplysninger, du har givet os, som vi indsamler via vores websted eller fra en tredjepart, f.eks. oplysninger, vi modtager fra forskellige tredjepartsudbydere inden for rammerne af reklamenetværk.

Oplysninger, som du har givet os: Når du indgår en aftale med os, giver du os visse oplysninger om dig. Du kan også give os oplysninger af andre årsager. De oplysninger, du giver, kan f.eks. Være dit navn, dine kontakt- og adresseoplysninger, dine personlige præferencer og dit telefonnummer.

Oplysninger, vi har indsamlet fra dig: Vi behandler oplysninger om dig om din indgåede aftale. Når du besøger vores websted, indsamler vi også automatisk dine oplysninger, f.eks. Oplysninger om din IP -adresse og hvilke tjenester og sider, du har besøgt på vores websted. Vi kan også behandle oplysninger om dig, som vi har købt eller fået adgang til fra offentlige registre og databaser til marketingformål, eller for at forbedre din kundeoplevelse hos os.

Til hvilke formål behandler vi dine data?
Markedsføring af vores produkter via e-mail
Hvis du har givet dit samtykke hertil i forbindelse med at du foretager et køb, vil vi også bruge dit navn og din e-mail-adresse til at markedsføre vores produkter via e-mail ved at udsende nyhedsbreve og kampagnetilbud. Vi sender også vores nyhedsbrev ud, hvis du specifikt har anmodet om det via formularen til dette på vores websted. For at du kan modtage tilbud, der føles relevante for dig, vil vi i nogle tilfælde tilpasse marketingindholdet ved hjælp af profildata (forklaring på, hvad dette betyder, findes nedenfor). Retsgrundlaget for denne behandling af personoplysninger er dit samtykke, som du ikke behøver at give for at foretage et køb.

Profilering
Når du bruger vores websted, indsamler og analyserer vi automatisk din IP -adresse, sider, du har besøgt, tjenester, som du har vist interesse for, og din surfeadfærd på vores websted (”Profildata”). I dette arbejde bruger vi f.eks. Værktøjet Google Analytics. Vores analyse af profildata giver os øget viden og forståelse for vores kunder generelt og gør det også muligt for os at præsentere tilbud direkte på vores websted, som vi mener er relevante for dig (såkaldt profilering). Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne udvikle vores forretning og kunne markedsføre produkter til dig, som vi tror, ​​du kan være interesseret i.
For at forhindre, at oplysninger om dig gemmes via Google Analytics, kan du bruge en browserudvidelse, som du kan finde her.
Hvis du har accepteret at modtage marketing via e-mail, vil vi som beskrevet ovenfor også bruge resultaterne af vores analyse af profildata til at kunne tilpasse vores marketingtilbud til dig.

Hvem kan få adgang til dine oplysninger?
Som udgangspunkt behandles dine oplysninger kun af os. Vi kan også dele dine oplysninger med vores leverandører i overensstemmelse med nedenstående.

Hvor behandles dine data geografisk?
Vi og vores leverandører behandler dine personoplysninger inden for EØS.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Af regnskabsformål gemmer vi oplysninger om vores aftale med dig i syv år i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring via e-mail fra os, gemmer vi dit navn og din e-mail-adresse til dette formål, indtil du afmelder dig eller beder os om at stoppe med at kontakte dig eller modsætte dig behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring .

Dine personoplysninger kan blive gemt længere end angivet ovenfor, for så vidt vi er forpligtet til at gøre det i overensstemmelse med lov, forskrifter eller regeringsbeslutninger.

Profildata slettes efter 6 måneder fra indsamling eller tidligere, hvis du modsatte dig profilering på den måde, der vises i det næste afsnit.

Hvordan kan du påvirke vores behandling af dine data?
Du har ret til hvornår helst trække hele eller dele af et givet samtykke til behandling af data tilbage. Tilbagekaldelsen af ​​dit samtykke betyder, at vi ikke vil fortsætte med at behandle dine data til det formål, som dit samtykke var tiltænkt, og at vi sletter de pågældende data – medmindre vi har brug for dem til andre formål i henhold til denne fortrolighedspolitik. Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data til direkte markedsføring og / eller profilering. Hvis du informerer os om, at du gør indsigelse mod, at vi behandler dine data med henblik på direkte markedsføring og / eller profilering, vil vi ophøre med at behandle dine data til disse formål og slette de relevante data – medmindre vi skal fortsætte behandlingen af ​​de pågældende data for eventuelle andet formål. i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til gratis adgang til oplysninger om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og retten til at anmode om berigtigelse af dine oplysninger. Hvis du ønsker sådanne oplysninger, kan du anmode om dette ved at kontakte os via post eller e-mail. Vores kontaktoplysninger er angivet ovenfor. Indtil den 25. maj 2018 skal du ved lov deltage i de oplysninger, vi behandler om dig, ansøge om dette skriftligt gennem et dokument, der er underskrevet af dig personligt.
Under visse betingelser har du også ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine oplysninger eller gøre indsigelse mod vores behandling. Du har også ret til at indgive en klage til det svenske datatilsyn eller en anden kompetent tilsynsmyndighed, der udøver tilsyn med virksomheders håndtering af data.

Du har også ret til på visse betingelser at indhente de oplysninger om dig, som du har givet os i et struktureret, generelt brugt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse til en anden personlig dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvordan bruger vi cookies?
I henhold til lov om elektronisk kommunikation, der trådte i kraft den 25. juli 2003, skal alle, der besøger et websted, få besked, hvis der bruges cookies. Når du besøger dette websted, gemmes cookies på din computer. Disse cookies er delvist såkaldte session cookies. Sessionscookies gemmes ikke i lang tid på din computer, men forsvinder, når du lukker din browser. Google Analytics-værktøjet gemmer også såkaldte permanente cookies med en maksimal levetid på to år.
Hvis du ikke accepterer brugen af ​​cookies, kan du indstille din browser til automatisk at nægte cookies eller informere dig, hvis et websted bruger cookies. Hvis du deaktiverer cookies, kan du ikke shoppe, fordi indkøbsvognen kræver, at cookies fungerer. Du kan dog se dig omkring i butikken uden at have cookies aktiveret.

Kekse

Cookies werden verwendet, um die Dienste auf einer Website zu verbessern und bestehen aus kleinen Textdateien, die auf dem Computer des Besuchers gespeichert werden, wo sie Navigationsinformationen speichern. Einige Cookies sind für die Funktion der Seite erforderlich und andere werden verwendet, um die Benutzererfahrung der Website zu erleichtern und zu verbessern.

Anwendungsbeispiele:

 • ermöglicht bestimmte Dienstleistungen wie Zahlung oder Reservierung
 • Ermöglichen Sie der Site, Daten zu speichern, damit der Benutzer Informationen wie Anmeldeinformationen nicht mehr als einmal eingeben muss
 • Führen Sie Statistiken über die Anzahl der Besucher, damit Sie die Website schneller und einfacher entwickeln können

Sie können die Verwendung von Cookies ganz oder teilweise blockieren oder bereits gespeicherte Dateien auf Ihrem Computer über die Einstellungen Ihres Browsers löschen. Dort können Sie auch einstellen, dass beim Betreten von Websites, die versuchen, Cookies mit Ihnen zu vereinbaren, ein Warnfenster angezeigt wird.

Wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht akzeptieren, kann dies dazu führen, dass einige Funktionen der Website beeinträchtigt oder vollständig unbrauchbar werden.

Notwendige Cookies werden unter anderem verwendet, um:

 • den Inhalt eines Einkaufswagens auswendig lernen
 • Merke dir deine Interessen

Funktions-, Leistungs- und Drittanbieter-Cookies werden unter anderem verwendet, um:

 • Kontaktdaten auswendig lernen
 • Stellen Sie sicher, dass alle Seiten als konsistent wahrgenommen werden
 • die Benutzererfahrung verbessern
 • Live-Chat-Funktion aktivieren

Alle gespeicherten Informationen enthalten nur Informationen, die die Benutzer selbst geteilt haben, und werden nicht an Dritte weitergegeben. Es wird nur von der Website selbst und ihrer Personalisierung Ihrer Erfahrung verwendet.

Datenschutz-Bestimmungen

Bei TopBorn übernehmen wir die volle Verantwortung für die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen und stellen sicher, dass diese ordnungsgemäß behandelt werden und nicht an Dritte gelangen. Ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Informationen erhalten, werden diese nur zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse und Wünsche sowie unserer Verpflichtungen Ihnen als Kunde gegenüber verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden unter anderem verwendet, um:

 • unseren Newsletter teilen können
 • Durchführung von Kunden- oder Marktanalysen
 • Produkt- und Methodenentwicklung umsetzen
 • Behandeln Sie die aktuellen Abonnements

Auf Anfrage haben Sie das Recht, detaillierte Auskunft darüber zu erhalten, welche Informationen wir erfasst haben und wie wir diese verwenden. Sie haben auch das volle Recht, die Berichtigung oder Löschung der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.